Πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στα δημόσια νηπιαγωγεία

Με την Υ.Α. Φ.7/76108/ΓΔ4/17.06.2020 (ΦΕΚ 2418/τ.B’/18.06.2020) «Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο» αποφασίζεται η πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, για δύο (2) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα των δημόσιων Νηπιαγωγείων γενικής παιδείας όλων των τύπων κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Εγκύκλιος για την πιλοτική εφαρμογή και τη διαδικασία ορισμού Πιλοτικών Νηπιαγωγείων για εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας

Με την Εγκύκλιο Φ.7/76871/ΓΔ4/18.06.2020 «Πιλοτικά Νηπιαγωγεία για εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας» καθορίζονται λεπτομέρειες για την πιλοτική εφαρμογή της δράσης δημιουργικής ενασχόλησης των μαθητών του Νηπιαγωγείου με την Αγγλική Γλώσσα, καθώς και τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής των πιλοτικών Νηπιαγωγείων.

Για να δείτε την Εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Ορισμός 58 νηπιαγωγείων για την πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα

Με την Υ.Α. Φ.7/82462/ΓΔ4/29.06.2020 (ΦΕΚ 2653/τ.Β’/30.06.2020) «Ορισμός νηπιαγωγείων για την πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο» ορίζονται πενήντα οκτώ (58) νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα για την πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο, όπως αυτές προέκυψαν κατόπιν της ανωτέρω Υ.Α. ακόλουθης εγκυκλίου.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ